كراس، خودنویس رسمی روسای جمهور آمریكا

public://news/Aparat-Cross.jpg

كراس، خودنویس رسمی روسای جمهور آمریكا

 

 

 

 

 

 

 

روسای جمهور آمریكا موظف به استفاده از خودكار وخودنویس های كراس كه برندی آمریكایی است می باشند. جالب اینكه برای تصویب قوانین و امضای آن رئیس جمهور از قلم های متعددی برای یك امضا استفاده و سپس قلم ها كه منقوش به نشان كاخ سفید است به كسانی كه در تصویب قوانین نقش كلیدی داشته اند هدیه داده می شود.