اس ام اس - ایمیل

public://news/sms.jpg

اس ام اس - ایمیل

 


 


همکار گرامی:


چنانچه تمایل به دریافت آخرین اخبار و اطلاعات این بازرگانی از طریق اس ام اس و ایمیل را دارید، شماره موبایل و آدرس ایمیلتان را به دفتر مرکزی با تلفن: 62و 88674061 خانم اسفندیاری اعلام دارید.