بزرگداشت خانم پری زنگنه با قلم پری زنگنه یوروپن

public://news/photo_2017-09-03_15-41-34_1.jpg

بزرگداشت خانم پری زنگنه با قلم پری زنگنه یوروپن

در یکصدمین جلسه از سلسله نشست های کتابفروشی آینده که با همکاری مجله بخارا در روز 5 شنبه نهم شهریور 1396 برگزار گردید از عملکرد ایشان در عرضه موسیقی،نگارش، کتاب های متعدد و نیز فعالیتهای اجتماعی و خیرخواهانه تقدیر به عمل آمد .

هچنین در این مراسم قلم پری زنگنه یوروپن که منقوش به تصویر شخص ایشان می باشد و به تعداد کمتر از انگشتان یک دست ساخته شده به ایشان اهدا گردید .