تبلیغ شیفر در میدان تایمز نیویورک

public://news/news-2.jpg

تبلیغ شیفر در میدان تایمز نیویورک

 

 

 

 

 
 
 
 

خودکار و خودنویس های شیفر که برندی آمریکایی است به تازگی اقدام به تبلیغ در تلویزیون بزرگ و معروف میدان تایمز نیویورک نموده است.