تولید قلم کراس از قطعات کلاشینکوف شورشیان آفریقایی

public://news/ghalam5.jpg

تولید قلم کراس از قطعات کلاشینکوف شورشیان آفریقایی

کراس در اقدامی بشر دوستانه اقدام به خرید اسلحه های کلاشینکوف شورشیان آفریقایی می نماید تا سهمی در برگرداندن آرامش به این قاره داشته باشد و از قطعات این سلاح روان نویسی می سازد که نه تنها به بشریت آسیب نمی رساند بلکه باعث تعالی انسان می گردد. هر قلم منقوش به شماره اسلحه ای است که از قطعاتش قلم را ساخته اند.