دزدیدن خودنویس توسط رئیس جمهور چک در دیدار رسمی از شیلی

public://news/Aparat-4.jpg

دزدیدن خودنویس توسط رئیس جمهور چک در دیدار رسمی از شیلی

 

 

 

 

 

 

 

علاقه به قلم می تواند رییس جمهور یک کشور را وادارد به دزدی قلم، آن هم در یک کنفرانس خبری و جلوی دوربین های متعدد. این اقدام مفتضحانه اگر چه آبروی رییس جمهور چک را در عرصه بین المللی برد ولی مطمئنا ایشان این دزدی را به خاطر نیاز مالی نکرده بلکه در برابر قلم تاب نیاورده. این اقدام نشان از علاقه وافری است که یک قلم باز می تواند به قلم داشته باشد در هر سطح و مقامی.