سنت شكستن قلم توسط قاضی بعد إز حكم اعدام در دادگاه

public://news/1.jpg

سنت شكستن قلم توسط قاضی بعد إز حكم اعدام در دادگاه

 

 

 

 

 

قاضی ها بر أساس یك رسم قدیمی بعد إز صدور حكم إعدام در دادگاه، نوك خودنویس خود را می شكنند كه اقدامی سمبولیك بوده و بیانگر تاسف و همدردی قاضی إز صدور چنین حكمی بوده و به حیات قلمی كه جان انسانی را گرفته خاتمه می دهد. إز طرفی دیگر أین اقدام نمادی إز برگشت ناپذیری حكم قاضی دارد.