وقتی خودنویس نمی نویسد چه باید كرد؟

public://news/ghalam6.jpg

وقتی خودنویس نمی نویسد چه باید كرد؟

- در صورتی که خودنویس شما نمی نویسد، ابتدا باید مخزن خودنویس را چک نمایید که آیا جوهری داخل آن هست یا نه. اطمینان حاصل نمایید که کارتریج جوهر و یا پمپ جوهر به درستی روی مدخل جوهر سر قلم خودنویس نصب شده باشد

اگر در داخل خودنویس شما جوهر وجود دارد و نمی نویسد با چند اقدام ساده می شود خودنویس را احیا نمود و از آن استفاده کرد .

-اولین اقدام تکان دادن و شکل دادن به قلم است که باعث می شود در اثر تکان دادن جوهر به سر قلم برسد و بنویسد

-اگر داخل خودنویس شما پمپ قرار دارد می توانید جوهر داخل پمپ را به داخل سرقلم پمپاژ نمایید ولی دقت کنید که جوهر از سرقلم شما چکه نکند

-اگر داخل خودنویس شما کپسول جوهر قراردارد میتوانید با فشار دادن بدنه کپسول جوهر را به داخل سرقلم پمپاژ نمایید که با دقت کنید جوهر از سرقلم  شما چکه نکند

- در صورت وجود جوهر کافی داخل مخزن و اطمینان از اتصال پمپ یا کارتریج جوهر با سرقلم ممکن است جوهر داخل مجرای انتقال جوهر ( ذغال ) خشک شده باشد و یا اصطلاحاً رسوب کرده باشد. در این صورت باید قطعات خودنویس را ( درب، سر قلم، بدنه، پمپ جوهر ) از هم جدا کرده و به مدت 12 ساعت داخل آب هم دمای محیط قرار دهید تا رسوبات آن داخل آب حل شود و اصطلاحاً قلم شما شسته شود. حتما از قرار دادن خودنویس داخل آب گرم و یا داغ جداًف خودداری نمایید چرا که باعث آسیب زدن به قلم شما می شود. در پایان با دستمال یا فوت داخل مجاری جوهر آن را خشک نمایید و بعد از پر کردن مخزن با جوهر از قلم خود استفاده نمایید. طبیعی است پس از شستن قلم، چند کلمه را کم رنگ خواهید نوشت ولی به مرور رنگ اصلی جوهر پس از خروج آب نمایان خواهد شد.
 
- یکی از دلایل ننوشتن قلم می تواند مربوط به نوک خودنویس باشد که یا در اثر فشار دست بین تیغه فلزی نوک و ذغال آن فاصله افتاده باشد و یا شیار بین دولبه نوک خودنویس فاصله افتاده باشد و یا اینکه در اثر ضربه به نوک خودنویس خم شده باشد در هر کدام از موارد فوق بدون اینکه تغییری در وضعیت نوک خودنویس بدهید آن را به تعمیرکار قلم برسانید. هرگونه دست کاری ناشیانه ممکن است لطمات جبران ناپذیری برای قلم شما ایجاد کند