آگهی تبلیغاتی شیفر در مجله داخل پروازی هواپیمایی ماهان- فروردین 85

آگهی تبلیغاتی شیفر در مجله داخل پروازی هواپیمایی ماهان- فروردین 85