آگهی تبلیغاتی قلم خلیج فارس در نشریه ایران و آلمان شماره 88

آگهی تبلیغاتی قلم خلیج فارس در نشریه ایران و آلمان شماره 88