آگهی شیفر در نشریه هواپیمایی آتا - شماره 35

public://press/Ata-35_0.jpg

آگهی شیفر در نشریه هواپیمایی آتا - شماره 35