بازتاب قلم مشاهیر در خبرگزاری ها

بازتاب قلم مشاهیر در خبرگزاری ها

لینک خبر در خبر گزاری مهر

http://www.mehrnews.com/detail/News/2096596

 

باشگاه خبر نگاران جوان

http://www.yjc.ir/fa/news/4470659/ساخت-و-اهدای-حدود-50-قلم-منقش-به-چهره-مشاهیر-فرهنگی-ایران-معاصر

 

 

مشرق نیوز

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/232716/50-قلم-منقش-به-چهره-مشاهیر-فرهنگی

 

راه دانشجو

http://rahedaneshjou.ir/fa/news/33203/ساخت-قلم-منقش-به-چهره-مشاهیر-فرهنگی

 

 

خبر فارسی

http://khabarfarsi.com/n/5918432

 

 

لهور

http://www.lehoor.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-50-%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87/

 

 

قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn14865172/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1

 

 

پیچک

 

پرسیار

http://porsyar.com/Making-donating-items-Mnqsh-face-celebrities-Cultural-History-Modern-Iran-n-57661341964.html

 

 

مشهد نیوز

http://mashhadnews.ir/www/news_top_view.aspx?titleid=2%20&newsid=23782&pid=2

 

 

نود و هشتی ها

http://www.forum.98ia.com/t996091.html

 

 

 

 

دا نیوز

http://da-news.ir/fa/40249/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-50-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87/

 

 

جام نیوز

http://feeds.jamnews.ir/news/50+%D9%82%D9%84%D9%85+%D9%85%D9%86%D9%82%D8

%B4+%D8%A8%D9%87+%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87+%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%

87%DB%8C%D8%B1+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C

 

ساخت-قلم-منقش-به-چهره-مشاهیر-فرهنگی