خبر رونمایی از قلم 100 سالگی شیفر در شب بخارا در روزنامه آسیا 23 تیرماه 92

خبر رونمایی از قلم 100 سالگی شیفر در شب بخارا در روزنامه آسیا 23 تیرماه 92