تبلیغات در صدا و سیما سال 1391

public://news/hpd9k09rwcugxzxrv41.jpg

تبلیغات در صدا و سیما سال 1391

این بازرگانی در راستای حمایت های همیشگی از همکاران ، اقدام به تبلیغات گسترده در صدا و سیما در بهمن ماه 91 نموده است . 

امیدواریم با این اقدام به افزایش فروش شما همکاران کمکی کرده باشیم و تقاضا برای برند یوروپن افزایش یافته باشد .

 

 

 

قلم منشور - تاریخ پخش 23/11/91 از شبکه سوم سیما

 

 

 

قلم فردوسی - تاریخ پخش 25/11/91 از شبکه اول سیما

 

 

 

قلم خیام - تاریخ پخش 27/11/91 از شبکه های اول و دوم و سوم و پنجم سیما

 

 

 

قلم حافظ - تاریخ پخش 28/11/91 از شبکه های اول و دوم و سوم و پنجم سیما

 

 

 

قلم یوروپن - تاریخ پخش 29/11/91 از شبکه های اول و دوم و سوم و پنجم سیما

 

 

 

قلم یوروپن - تاریخ پخش 30/11/91 از شبکه های اول و دوم و سوم سیما