تفاوت خودنویس با خودکار در چیست؟

public://news/Pen2019-1_3.jpg

تفاوت خودنویس با خودکار در چیست؟