جایگاه و اهمیت قلم در ظاهر شما

public://news/ghalam1.jpg

جایگاه و اهمیت قلم در ظاهر شما

در این فیلم به اهمیت قلم به عنوان یکی از معرف های شخصیت فرد در کنار ساعت، عینک، کیف و غیره اشاره می گردد.