قدردانی از مدیر موفق سال 90

public://news/modiran.jpg

قدردانی از مدیر موفق سال 90

در اولین کنگره ملی مدیران تجهیزات اداری ، ملزومات دفتری و خدمات اداری که در تاریخ 90/12/4 در سالن بین المللی هتل المپیک برگزار شد . از آقای گلستانی با عنوان مدیر موفق در سال 90 در این عرصه قدردانی به عمل آمد .