نحوه قرار دادن کپسول جوهر داخل خودنویس

public://news/Cartirige-Fountain-Pen-icon.jpg

نحوه قرار دادن کپسول جوهر داخل خودنویس

 

 

 

 

 

 

1-بدنه و نوک خودنویس را از هم جدا می کنیم .

2-کارتریج اول را برعکس داخل مخزن قرار می دهیم .

3-کارتریج دوم را داخل مخزن قرار می دهیم .

4-نوک خودنویس را به بدنه پیچ می کنیم . طی این دستور بدون آسیب رساندن به مکانیزم خودنویس کارتریج در امتداد مجرای ورودی جوهر قرار می گیرد .