آگهی تبلیغاتی شیفر در مجله فرهنگی هنری بخارا- شماره 94

آگهی تبلیغاتی شیفر در مجله فرهنگی هنری بخارا- شماره 94