آگهی تبلیغاتی شیفر در مجله فرهنگی و هنری بخارا - شماره 65

آگهی تبلیغاتی شیفر در مجله فرهنگی و هنری بخارا - شماره 65