گزارش مراسم رونمایی از قلم فردوسی به دست بهرام بیضایی در مجله دنیای تجارت - فروردین 89

گزارش مراسم رونمایی از قلم فردوسی به دست بهرام بیضایی در مجله دنیای تجارت - فروردین 89