امضای منشور سازمان ملل متحد برای اولین بار با قلم شیفر

public://news/united nation.png

امضای منشور سازمان ملل متحد برای اولین بار با قلم شیفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باعث افتخار شیفر است که مهمترین سازمان بین المللی یعنی سازمان ملل متحده اولین بار با قلم شیفر پا به عرصه وجود گذاشت و رسمیت یافت منشور سازمان ملل در سال 1345 میلادی در کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر سانفرانسیسکو آمریکا توسط تمامی اعضا امضا گردید و آن زمان به بعد سازمان ملل متحد رسمیت یافت. افتخار شیفر آن است که تمام اعضا با خودنویس شیفر این منشور را امضا نمودند و با پذیرش این منشور به عضویت رسمی سازمان ملل در آمدند.

این قلم امروزه به عنوان سندی پر افتخار در موزه شیفر نگهداری می شود