اهدای قلم پری زنگنه

public://news/photo_2017-09-03_15-41-34_1.jpg

اهدای قلم پری زنگنه

این قلم که به تعداد انگشتان یک دست تولید گردیده در طی مراسم با شکوهی و به پاس یک عمر تلاش به خانم پری زنگنه اهدا شد.