اهدای نشان ملی پهلوانی به بازرگانی گلستانی

public://news/Honar-Pahlevani-icon.jpg

اهدای نشان ملی پهلوانی به بازرگانی گلستانی

فدراسیون ورزش های زورخانه ای به پاسداشت حمایتهای این بازرگانی از شاهنامه خوانی و گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی پهلوانی ، نشان ملی پهلوانی را در مراسم افتتاحیه هفته هنر پهلوانی به بازرگانی گلستانی اهدا نمود .