تایید قلم های خوشنویسی یوروپن توسط انجمن خوشنویسان

public://news/calligraphy.jpg

تایید قلم های خوشنویسی یوروپن توسط انجمن خوشنویسان

ست های خوشنویسی یوروپن ( Europen ) مختص بازار خاورمیانه بوده و برای زبان های نوشتاری راست نویس طراحی شده است. در این راستا، قلم های خوشنویسی یوروپن توسط شخص استاد مجید حسین زاده ریاست انجمن خوشنویسان تهران مورد آزمایش قرار گرفت و به تایید انجمن خوشنویسان ایران رسید.