دلیل وجود شیار روی نوک خودنویس چیست ؟

public://news/Nib-Europen-news-icon.jpg

دلیل وجود شیار روی نوک خودنویس چیست ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

وجود شیار در حد فاصب بین مرکز و انتهای خودنویس دو کاربرد دارد : 

 

1-جوهر را به واسطه جاذبه از قسمت های مویرگی انتقال جوهر به محل اتصال  نوک به کاغذ می رساند ، این شیار باعث می شود که تزیه جوهر متعادل شده و به صورت برابر به قسمت های انتهایی نوک برسد و متعاقبا بروی کاغذ مقش ببندد .

 

2-دلیل دوم که مهمتر است نقش هواگیری این شیار است که باعث تبادل جوهر با هوا در نوک می گردد تا با جایگزینی جوهر با هوا در مخزن جوهر ، فشار لازم برای جریان مداوم جوهر پدید آید .