ناتوانی پرزیدنت بایدن برای قرار دادن قلم در جیب کت سوژه داغ رسانه های آمریکایی شد

public://news/1611696622290.jpg

ناتوانی پرزیدنت بایدن برای قرار دادن قلم در جیب کت سوژه داغ رسانه های آمریکایی شد

 

 

 

پرزیدنت بایدن این روزها سخت مشغول امضای فرمان های متعدد حکومتی است و همین امر توجه افکار عمومی در دنیا را به قلم بایدن جلب کرده است چرا که در همین روز اول ریاست جمهوری بایدن بیش از دو ماه اول ترامپ فرمان امضا کرده است . 

در جریان امضای یکی از همین فرامین حکومتی بایدن نتوانست قلم کراس خود را در جیب کت خود قرار دهد و همین موضوع باعث شده رسانه های جمهوری خواه به تبع آن رسانه های جهانی این موضوع را دستمایه ناتوانی پرزیدنت بایدن در اداره آمریکا قرار دهند و تیتر رئیس جمهوری که نمی تواند قلمش را در جیب قرار دهد چطوری میتواند آمریکا و دنیا را مدیریت کند .