آگهی تبلیغاتی شیفر در نشریه ایران و آلمان شماره 59 - خرداد 87

آگهی تبلیغاتی شیفر در نشریه ایران و آلمان شماره 59 - خرداد 87