آگهی تبلیغاتی شیفر در نشریه ایران و آلمان شماره 60 - مرداد 87

آگهی تبلیغاتی شیفر در نشریه ایران و آلمان شماره 60 - مرداد 87