تیتر و گزارش اهدای قلم فردوسی به بیضایی در روزنامه بهار

public://press/Bahar-Newspaper.jpg

تیتر و گزارش اهدای قلم فردوسی به بیضایی در روزنامه بهار

 


 


 


 


 


تیتر در صفحه اول


  


متن کامل در صفحات داخلی روزنامه بهار