کزارش روزنامه اعتماد از اهدای قلم مسعود کیمیایی

public://press/Roznameh-Etemad.jpg

کزارش روزنامه اعتماد از اهدای قلم مسعود کیمیایی

 

 

 

 

 

 

روزنامه اعتماد دوشنبه مورخ 2 بهمن 1391