گزارش خبرگذاری فارس از اهدای قلم به آقای مسعود کیمیایی

public://press/Masoud-Kimiaee.jpg

گزارش خبرگذاری فارس از اهدای قلم به آقای مسعود کیمیایی