گفنگو با کمال و منا گلستانی در هفته نامه کسب و کار

public://press/Kasb-Va-Kar-newspaper.jpg

گفنگو با کمال و منا گلستانی در هفته نامه کسب و کار

 

 

 

 

 

 

تیتر و تصویر در صفحه اول

 

 

متن و مصاحبه کامل در صفحات داخلی