قلم بخشی از زندگی و خاطرات همه ماست

public://news/Aparat-3.jpg

قلم بخشی از زندگی و خاطرات همه ماست

با خودکار و خودنویس های شیفر داستان زندگی خود را بنویسید