آگهی تبلیغاتی شیفر در نشریه ایران وآلمان شماره 85 مهرماه 92

public://press/iran-Alman-85_0.jpg

آگهی تبلیغاتی شیفر در نشریه ایران وآلمان شماره 85 مهرماه 92